Verkoop- en factuurvoorwaarden

1.
De algemene factuurvoorwaarden van DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN gelden steeds boven de factuurvoorwaarden van onze medecontractant en maken steeds integraal deel uit van de overeenkomst tussen DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN en de klant/opdrachtgever.
In geval van afwijking zijn steeds de factuurvoorwaarden van DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN toepasselijk behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst.
2.
Alle klachten of opmerkingen omtrent de uitgevoerde werken en/of leveringen van diensten dienen binnen de drie dagen na de werken of levering schriftelijke en aangetekend te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN te 3940 Hechtel, Kamperbaan 114 en dit op straffe van verval.
3.
Alle facturen zijn betaalbaar zonder korting binnen 14 dagen na de factuurdatum en dit op de zetel van DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN.
4.
Alle klachten betreffende de facturen dienen, op straffe van verval, binnen de acht dagen na de factuurdatum schriftelijk en aangetekend te worden verzonden naar het adres van de maatschappelijke zetel van DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN te 3940 Hechtel, Kamperbaan 114.
5.
Bij een niet-betaling van de factuur binnen de 14 dagen na de factuurdatum, zal elke niet-tijdig betaalde factuur van rechtswege en zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, een verwijlintrest met zich meebrengen van 1% per maand (12%/jaar) alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 75,00.
6.
Voor het opstellen van de offerte zal DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN een kostprijs van € 100,00 in rekening brengen.
In het geval er na het overmaken van onze offerte een overeenkomst wordt gesloten met DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN, zal deze € 100,00 worden verrekend met de uiteindelijke factuur.
In het opstellen van de offerte is één plaatsbezoek inbegrepen te einde de toestand ter plaatse te bekijken en te beoordelen.
Zo op verzoek van de klant/opdrachtgeven meerdere plaatsbezoeken voor de offerte noodzakelijk zijn/worden aangevraagd (bv. in geval van wijziging van plannen), zullen deze worden aangerekend aan een uurloon van € 50,00 excl. BTW.
De prijsoffertes zijn ter goeder trouw, en slechts bij benadering opgesteld, het zijn dagprijzen en blijven één maand na datum van opstellen van de offerte geldig waarna de offerte zonder verder bericht komt te vervallen dan wel aanleiding zal geven tot prijsaanpassingen.
7.
Vóór de aanvang van de werken dient er een provisie te worden betaald van 70% van de offerte.
Zo dit bedrag twee dagen vóór de geplande aanvang van de werken niet wordt voldaan op de rekening van DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN, zal de uitvoering van de werkzaamheden worden opgeschort en zullen de extra kosten hiermee gepaard gaand gefactureerd worden aan de opdrachtgever/klant.
8.
Meerwerken zijn nooit in de offerte begrepen en zullen afzonderlijk dienen te worden afgerekend waarvoor een kostprijs wordt aangerekend van € 50,00 excl. BTW per uur en € 65,00 excl. BTW voor elk machine-uur.
Indien bij de start van de weken of tijdens de uitvoering van de werken de plannen worden gewijzigd, en hiervoor een nieuwe offerte moet worden gemaakt, zullen de uren voor het aanmaken van deze offerte in rekening worden gebracht en dit a rato van € 50,00 excl. BTW per uur.
9.
DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN zorgt niet voor een waterput.
Deze waterput dient vóór het uitvoeren van de werkzaamheden door de klant/opdrachtgever te zijn geplaatst door een erkend putboorder.
Alle verginningen voor het plaatsen van de put moeten door de klant/opdrachtgever - dan wel door de putboorder - worden aangevraagd.
De waterkwaliteit van de put dient te voldoen aan de beste kwaliteit zodanig dat het geen roest, geen zand en ed. bevat.
Daarenboven dient de waterput voldoende debiet te geven voor de pomp die door DD POMP- & BEREGENINGSTECHNIEKEN in de offerte is aangeboden.
Dit is een uitdrukkelijke verbintenis die rust op de klant/opdrachtgever.
DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN is dan ook niet aansprakelijk voor het niet goed functioneren van het door hen geplaatste beregeningssysteem zo de oorzaak te wijten is in aan een slechte waterkwaliteit of waterdruk.
De opdrachtgever/klant is zelf verantwoordelijk voor het leegmaken van de beregeningsinstallatie (o.a. watervrij maken) tijdens de wintermaanden, tenzij dit jaarlijks uitdrukkelijk door de klant wordt gevraagd aan DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN waarvoor in dat geval jaarlijks een offerte zal worden overgemaakt.
10.
De klant/opdrachtgever is zelf aansprakelijk en dient uitsluitend zelf in te staan voor alle nodige vergunningen en vereiste documenten (o.a. stedenbouwkundige vergunningen, ed.).
DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van of fouten en/of leemte in de vergunningen of documenten.
De klant/opdrachtgever zal DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN integraal en onherroepelijk vrijwaren voor elke aanspraak die hieromtrent tot haar zou worden gericht.
11.
De eigenaar en/of opdrachtgever verbindt er zich toe uiterlijk bij aanvang van de werken aan DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN een grondplan te overhandigen, tegen ontvangstbewijs, waarop alle aanwezige nutsleidingen, putten ed. duidelijk zijn aangegeven.
Indien dergelijk plan aan DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN niet werd overgemaakt of indien dit plan niet de correcte informatie bevat, kan DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN onmogelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade welke zou kunnen worden aangericht aan onder meer volgende doch niet exhaustieve lijst van zaken:
- Mestputten en kelderputten;
- Septische-, tegen- en zinkputten;
- Gasleidingen - citernes;
- Gasolieleidingen - citernes;
- Elektriciteitsleidingen;
- Telefoonleidingen;
- Tv-leidingen;
- Waterleidingen;
- Gebouwen, funderingen, gevels, muren;
12.
Bij aanvang van de werken dienen alle nutsvoorzieningen correct te zijn afgesloten door de eigenaar/of opdrachtgever bij gebreke waaraan DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN onder geen enkel beding aansprakelijk kan worden gesteld voor de er eventueel uit voortkomende schade.
13.
Het grondniveau/grondslag (0-pijl) waarop DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN hun werken aanvangen, dient op niveau te liggen vooraleer de werken door DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN worden uitgevoerd.
DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN zal dan ook onder geen enkel beding zorgen voor het op niveau brengen van de grondslag.
Zo deze werken niet vooraf zijn uitgevoerd, zal DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN haar werken opschorten en zal zij de gemaakte kosten facturen aan de klant/opdrachtgever.
14.
De klant/opdrachtgever moet zelf de zandfilter in het beregeningssysteem tijdig zuiver maken en het drukvat tijdig opblazen.
Het drukvat dient minstens twee keer per jaar te worden opgeblazen.
Zo één en ander niet gebeurt, zal de garantie op het beregeningssysteem van DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN komen te vervallen.
2
15.
De door DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN opgegeven uitvoeringstermijn is slechts bij benadering opgegeven en bindt DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN niet tenzij er voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen dat de naleving ervan van essentieel belang is voor de overeenkomst.
DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN is niet aansprakelijk voor overmacht zoals brand, staking, lock-out, ontploffing, zware sneeuwval, overstroming, machinebreuk, schaarste aan drijfkracht, grondstoffen, materiaal, werkkrachten of aan transport, ongevallen, uitzonderlijke verkeershinder, in- en exportbeperkingen, pandemieën ed. en alle andere omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen vertragen, hetzij bij DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN hetzij bij één van haar leveranciers of onderaannemers, worden in ieder geval beschouwd als overmacht.
Wijzigingen in de opdracht door de klant betekent in ieder geval dat de vooropgestelde uitvoeringstermijn komt te vervallen.
Laattijdige uitvoering geeft, behoudens andersluidend schriftelijke overeenkomst, geen aanleiding tot weigering van de plaatsing door de opdrachtgever/klant noch tot het recht van de klant/opdrachtgever om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
16.
De klant/opdrachtgever wordt eigenaar van de door DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN geleverde beregeningsinstallatie op het ogenblik dat hij aan alle betalingsverplichtingen t.a.v. DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties.
De klant/opdrachtgever erkent dat het beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens de levering van de materialen.
17.
In geval van verbreking, opzegging of annulering van de bestelling of contact door de klant/opdrachtgever, heeft DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN recht op een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitaire bedrag wordt vastgesteld op 30% van de overeengekomen prijs in de offerte, het meer gevorderde door DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN te bewijzen.
18.
Bij het in gebreke blijven aan de betalingsverplichting te voldoen door de klant/opdrachtgever heeft DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN het recht om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of alle met de klant/opdrachtgever aangegane contracten te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, zonder schadevergoeding voor de klant/opdrachtgever en dit onverminderd het recht op schadevergoeding voor DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN, waarvan het minimum forfaitair bedrag wordt vastgelegd op 30% van de overeengekomen offerteprijs, het meerdere door DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN te bewijzen.
19.
DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN heeft het recht de overeenkomst ten laste van de klant/opdrachtgever zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, zonder enige plicht tot schadevergoeding in het geval de financiële situatie van de klant/opdrachtgever dermate wijzigt dat gevreesd wordt voor insolvabiliteit, in geval van faillissement of gerechtelijke reorganisatie van de klant/opdrachtgever.
20.
Degene die een bestelling plaatst met het verzoek de facturatie van de opdracht uit te voeren op naam van een derde blijft hoofdelijk en solidair verbonden t.o.v. DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN tot de uitvoering van alle verbintenissen.
Tevens dient het door DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN opgestelde beregeningsplan te worden ondertekend voorafgaand aan het uitvoeren van de werken.
21.
De overeenkomst tussen DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN en de klant/opdrachtgever is pas definitief op het ogenblik dat de klant/opdrachtgever een ondertekend exemplaar van de offerte, van de bijzondere factuurvoorwaarden alsmede van het door DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN opgestelde beregeningsplan bezorgt aan DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN (ofwel per post, dan wel via mail).
22.
Alle overeenkomsten afgesloten met DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
In geval van betwisting waartoe de uitvoering of interpretatie van de overeenkomst en prestaties aanleiding kunnen geven, zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd, tenzij DD POMP-& BEREGENINGSTECHNIEKEN zou kiezen de zaak te brengen voor de rechtbank van de klant/opdrachtgever.